Convert Gigabyte to Megabyte & Other Data Storage Units

1

πŸ“ Data Storage Units & Formulas

UnitFormulaValue 100 gigabytes
Byte, BB = GB Γ— 1 073 741 824100 GB = 107 374 182 400 B
Bit, bitbit = GB Γ— 8 589 934 592100 GB = 858 993 459 200 bit
Exabit, EbitEbit = GB / 134 217 728100 GB = 0,0000007450581 Ebit
Gigabit, GbitGbit = GB Γ— 8100 GB = 800 Gbit
Kilobyte, kBkB = GB Γ— 1 048 576100 GB = 104 857 600 kB
Megabyte, MBMB = GB Γ— 1024100 GB = 102 400 MB
Megabit, MbitMbit = GB Γ— 8192100 GB = 819 200 Mbit
Petabyte, PBPB = GB / 1 048 576100 GB = 0,0000953674316 PB
Petabit, PbitPbit = GB / 131 072100 GB = 0,0007629395 Pbit
Terabyte, TBTB = GB / 1024100 GB = 0,09765625 TB

πŸ” Gigabyte Conversion Examples

Convert gigabyte to byte

 • 1 GB Γ— 1 073 741 824 = 1 073 741 824 B
 • 10 GB Γ— 1 073 741 824 = 10 737 418 240 B

Convert gigabyte to bit

 • 1 GB Γ— 8 589 934 592 = 8 589 934 592 bit
 • 10 GB Γ— 8 589 934 592 = 85 899 345 920 bit

Convert gigabyte to exabit

 • 1 GB / 134 217 728 = 0,000000007450581 Ebit
 • 10 GB / 134 217 728 = 0,00000007450581 Ebit

Convert gigabyte to gigabit

 • 1 GB Γ— 8 = 8 Gbit
 • 10 GB Γ— 8 = 80 Gbit

Convert gigabyte to kilobyte

 • 1 GB Γ— 1 048 576 = 1 048 576 kB
 • 10 GB Γ— 1 048 576 = 10 485 760 kB

Convert gigabyte to megabyte

 • 1 GB Γ— 1024 = 1024 MB
 • 10 GB Γ— 1024 = 10 240 MB

Convert gigabyte to megabit

 • 1 GB Γ— 8192 = 8192 Mbit
 • 10 GB Γ— 8192 = 81 920 Mbit

Convert gigabyte to petabyte

 • 1 GB / 1 048 576 = 0,000000953674316 PB
 • 10 GB / 1 048 576 = 0,00000953674316 PB

Convert gigabyte to petabit

 • 1 GB / 131 072 = 0,000007629395 Pbit
 • 10 GB / 131 072 = 0,00007629395 Pbit

Convert gigabyte to terabyte

 • 1 GB / 1024 = 0,0009765625 TB
 • 10 GB / 1024 = 0,009765625 TB

βœ… Gigabyte to Megabyte Converter FAQ

βœ”οΈHow to convert GB to MB?

If you need to convert gigabytes to megabytes, you can use the following formula: MB = GB Γ— 1024. That is the easiest way to make a GB to MB conversion.

βœ”οΈWhat is the formula to change GB to kB?

To convert gigabytes to kilobytes, you can use a simple formula: kB = GB Γ— 1 048 576. For example, 2 gigabytes equals 2 097 152 kilobytes.

βœ”οΈHow much is 1 gigabyte?

1 gigabyte is 1024 megabytes, 1 048 576 kilobytes, and 0,0009765625 terabytes.